Organizē

 

em

 

buvinzenieris

 

varam

 

dzivo siltak

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” nolikums

Nolikums precizēts 2015.gada 28.aprīlī

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”
NOLIKUMS

Apstiprināja
žūrijas komisijas priekšsēdētāja
Mārīte Šperberga, žurnāls „Būvinženieris” galvenā redaktore

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” nolikums (turpmāk – Konkursa nolikums) nosaka konkursa vērtēšanas kritērijus, žūrijas sastāvu, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un balvu piešķiršanas kārtību.
1.2. Konkursu izsludina Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” ar sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Ilgtspējīgas būvniecības padomi un konkursa atbalstītājiem „Profine”, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Tenapors”, SIA „Aeroc”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, un SIA „Grundfoss”, SIA „Robert Bosch”.


2. Konkursa mērķis


Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju jeb pārbūvi (turpmāk tekstā – atjaunošanu), tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

3. Konkursa termiņi

3.1. Konkursa izsludināšana – 2015. gada 6. martā.

3.2. Pieteikumu pieņemšana – līdz 2015. gada 15. maijam.

3.3. Žūrijas vērtējumu apkopošana – līdz 2015. gada 24. nedēļai.

3.4. Balvu pasniegšanas ceremonija – 2015. gada 18.jūnijā.

4. Nominācijas

4.1. Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka 2015.
4.2. Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2015.
4.3. Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015.
4.4. Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2015.
4.5. Energoefektīvākā industriālā ēka 2015.

5. Prasības objektiem

5.1. Objekts, par kuru var iesniegt pieteikumu konkursā, ir jaunizbūvēta, renovēta vai rekonstruēta atsevišķi stāvošā būve (daudzdzīvokļu, sabiedriskā, vienģimenes vai industriālā ēka), kura nodota ekspluatācijā laika posmā līdz 2014. gada 30. septembrim un tika ekspluatēta vismaz pilnu 2014./2015. gada apkures sezonu.
5.2. Apdzīvotības vai noslogojuma līmenis objektos nedrīkst būt zemāks par 75 %.
5.3. Dalībai konkursā nevar iesniegt projektus, kuriem iepriekšējos gados ir piešķirtas godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā”.
5.4. Dalība konkursā ir bez maksas.

6. Konkursa izsludināšana

6.1. Konkurss tiek izsludināts žurnālā „Būvinženieris”, tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv, Ekonomikas ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.em.gov.lv, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, plašsaziņas līdzekļos un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs.
6.2. Objektus konkursam var pieteikt fiziska vai juridiska persona (piemēram, ēku īpašnieki, apsaimniekošanas uzņēmumi, projektu autori, būvuzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas u.c.).

7. Pieteikumu un materiālu iesniegšana

7.1. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2015. gada 15. maija plkst. 17.00.
7.2. Pieteikums jāiesniedz valsts valodā.
7.3. Obligāti jāiesniedz:
  7.3.1. aizpildīts 1. pielikums „Pieteikuma anketa”, kas pieejama www.energoefektivakaeka.lv, www.em.gov.lv, www.varam.gov.lv;
  7.3.2. aizpildīts 2. pielikums „Energoresursu patēriņa dati” (nominācijām „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015”, „Energoefektīvākā industriālā ēka 2015”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2015”, „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2015”);
  7.3.3. fotoattēli pirms, pēc un būvniecības procesā (elektroniskā formātā jāiesniedz DVD vai CD formātā vai nosūtot uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv);
  7.3.4. ventilācijas sistēmu pase (nominācijām „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015” un „Energoefektīvākā industriālā ēka 2015”; tā jāiesniedz arī nominācijām „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka 2015”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2015”, „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2015”, ja ēkā ir uzstādītas rekuperācijas iekārtas);
  7.3.5. ēkas energoaudita pārskats, kas veikts pirms ēkas renovācijas (ja attiecināms) (nominācijām „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka 2015”, „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015”, „Energoefektīvākā industriālā ēka 2015”);
  7.3.6. izziņa no energoresursu (siltumenerģija, elektroenerģija, gāze u.c.) piegādātāja par energoresursu patēriņu vismaz divu gadu periodā pirms renovācijas (ja attiecināms) un viena gada periodu pēc būvdarbu beigšanas.
  7.3.7. elektroenerģijas patēriņa dati par viena gada periodu jaunbūvēm (nominācijām „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2015”, "Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015", "Energoefektīvākā industriālā ēka 2015"); par divu gadu periodu pirms un viena gada periodu pēc renovācijas darbu beigšanas renovētām ēkām (nominācijām "Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka 2015", "Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2015", "Energoefektīvākā industriālā ēka 2015");
  7.3.8. objekta īpašnieka (u) apliecinājums, ka tas/tie ir informēts par objekta dalību konkursā.
  7.3.9. Ēkas energosertifikāts vai ēkas pagaidu energosertifikāts (ja normatīvie akti neprasa savādāk. Lūgums sniegt atsauci uz attiecīgo normatīvo aktu);
  7.3.10. ETAG 004 atbilstības sertifikāts (ja attiecināms).
  7.3.11. logu un ārdurvju ekspluatācijas īpašību deklarācija (ja attiecināms).
7.4. Papildus var iesniegt šādus materiālus:
  7.4.1. ēkas termogrāfijas attēlus ar paskaidrojumiem;
  7.4.2. ēkas lietošanas rokasgrāmatu;
  7.4.3. ēkas gaiscaurlaidības pārbaude, kas veikta saskaņā ar standarta LVS EN 13829 metodiku;
  7.4.4. dokumenti, kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā:
    7.4.4.1. darbu veikšanas projekts (kopija);
    7.4.4.2. darbu organizācijas projekts (kopija);
    7.4.4.3. u.c. dokumenti.
7.5. Dokumentu iesniegšanas veids: obligāti nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs: 2015. gada 15. maijs) (adrese: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV - 1012).

Atvērt vai lejupielādēt nolikumu PDF formātā.

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu.

Lejupielādēt pieteikuma veidlapas 2. pielikumu.

8. Konkursa žūrijas sastāvs

8.1. Pieteikumus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir nozaru profesionāļi – būvniecības nozares, sabiedrisko organizāciju, mediju un citu jomu pārstāvji.
8.2. Energoefektivitātes konkursa nolikumu apstiprina konkursa žūrijas vadītājs.
8.3. Konkursa žūrijas sastāvs:

8.3.1. Mārīte Šperberga, žūrijas komisijas vadītāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore;
8.3.2. Anda Lagzdiņa, Ekonomikas ministrija;
8.3.3. Inguna Ozoliņa, Ekonomikas ministrija;
8.3.4. Alvis Einiks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
8.3.5. Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienība; Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
8.3.6. Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācija;
8.3.7. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.8. Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.9. Artūrs Lešinskis, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.10. Anatolijs Borodiņecs, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība,
8.3.11. Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija;
8.3.12. Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija;
8.3.13. Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācija;
8.3.14. Knuts Hellers, Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO;
8.3.15. Andris Spīdāns, AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs;
8.3.16. Sandris Liepiņš, Tehnisko ekspertu asociācija, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.17. Andris Vulāns, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.18. Konkursa atbalstītāju pārstāvji:
8.3.18.1. Ivars Buls, „Profine”;
8.3.18.2. Jānis Ankipāns, SIA „Saint Gobain Latvija”;
8.3.18.3. Normunds Kalniņš, SIA „Paroc”;
8.3.18.4. Ainārs Kacens, SIA „Aeroc”;
8.3.18.5. Dzintars Šulcs, SIA „Knauf”;
8.3.18.6. Māris Želvis, SIA „Rockwool”’;
8.3.18.7. Viktors Kulačkovskis, SIA „Grundfoss”;
8.3.18.8. Dario Ramuss, Robert Bosch SIA.
8.3.19. Konkursa žūrijas sekretāre – Inese Bērziņa (Ekonomikas ministrija; kontaktinformācija – 67013240, inese.berzina@em.gov.lv).

9. Pieteikumu izvērtēšana

9.1. Projektu pieteikumi tiek vērtēti 2 kārtās atbilstoši Konkursa nolikuma 10. punkta kritērijiem:
  9.1.1. 1.vērtēšanas kārtā:
    9.1.1.1. tiek izvērtēta projektu pieteikumu atbilstība Konkursa nolikumam;
    9.1.1.2. pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiek nodoti tālākai izvērtēšanai, kurā tiek noteikts ēku enerģijas patēriņa līmenis un piešķirts vērtējums 1. un 2.kritērijā 9.1., 9.4. un 9.5.nominācijā; 1., 2. un 3.kritērijā 9.2. un 9.3. nominācijā. Projekti katrā nominācijā tiek sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;
    9.1.1.3. ja objektā netiek veikta energoresursu patēriņu uzskaite pa tehniskām sistēmām (piemēram, siltumenerģija apkurei, siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai, elektroenerģija apkurei u.c.), žūrija patur tiesības piemērot savu aprēķina metodoloģiju, kā sadalīt energoresursu patēriņu pa tehniskajām sistēmām.
  9.1.2. 2.vērtēšanas kārtā:
    9.1.2.1. balstoties uz katrā kategorijā iesniegto projektu skaitu un 1.vērtēšanas kārtā iegūto punktu skaitu, žūrija nosaka uz 2.vērtēšanas kārtu izvirzāmos projektus;
    9.1.2.2. 2.vērtēšanas kārtā tiek veikta projektu apsekošana, izvērtējot to būvniecības un arhitektonisko kvalitāti, kā arī izmantotos ilgtspējas un ventilācijas risinājumus;
    9.1.2.3. katrs žūrijas loceklis pieteikumus vērtē atsevišķi, pēc tam katrā kritērijā tiek aprēķināts visu žūrijas locekļu vidējais aritmētiskais vērtējums. Noslēgumā tiek aprēķināta vidējo aritmētisko novērtējumu kopsumma. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar visaugstāko punktu skaitu;
    9.1.2.4. par 2. vērtēšanas kārtā atlasītajiem objektiem žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus energoresursu patēriņa apliecinošus dokumentus (rēķini, siltumenerģijas uzskaites žurnāli utt.), ēkas inventarizācijas lietu, būvprojektu u.c.
  9.1.3. Žūrija ir tiesīga nepiešķirt godalgotas vietas, ja nominācijā iesniegti mazāk kā 3 projektu pieteikumi vai objekta apsekošanas laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības būvniecības labajai praksei.
  9.1.4. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piešķirtas dalītas vietas.
9.2. Ja žūrijas loceklis pārstāv organizāciju vai uzņēmumu, kas tieši piedalījies konkursā izvirzītā būvniecības objekta būvniecībā/renovācijā, tas vērtēšanā nepiedalās.
9.3. Žūrijai ir tiesības piešķirt diplomus un balvas konkursa uzvarētājiem, kā arī dažādu organizāciju speciālbalvas.
9.4. Pēc uzvarētāju noteikšanas žūrija var lemt par papildu atzinību un balvu piešķiršanu.
9.5. Pretendenti jautājumus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

10. Vērtēšanas kritēriji

Renovētā daudzdzīvokļu ēka

10.1. nominācijai „Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka 2015”

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Piezīmes

1.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas (kWh/m2 gadā)

līdz 20

maksimālais siltumenerģijas patēriņš 70 kWh/m2  gadā 

2. 

Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai pēc renovācijas (kWh/m2 gadā)

līdz 5

 

3. 

Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums apkurei

Līdz 15

minimālais siltumenerģijas ietaupījums 30%

4. 

Ilgtspējīgi risinājumi

līdz 6

Enerģija tiek iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem; siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa kontrole un taupība;

5. 

Paveikto būvdarbu kvalitāte

līdz 10

vērtē apsekojot klātienē un iesniegtos dokumentus (ja ir), kas apliecina kārtīgu darbu organizāciju un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi būvniecības laikā

6. 

Ventilācijas sistēma

līdz 15

Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa

7. 

Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitāte

Līdz 5

Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte.

11. Iesniegto materiālu izmantošana


Pretendentu darba aprakstus un piemērus žurnāls „Būvinženieris”, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Konkursa sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

12. Apbalvošana


Gada balvas pasniegšana notiks 2015. gada 18. jūnijā. Par pasākuma Ekonomikas ministrija, žurnāls „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs sabiedrību un iesaistītās personas atsevišķi.

13. Papildu informācija


Papildu informāciju sniedz Konkursa žūrijas sekretāre Inese Bērziņa (inese.berzina@em.gov.lv; tālr. 67013240).

Atvērt vai lejupielādēt nolikumu PDF formātā.

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu.

Lejupielādēt pieteikuma veidlapas 2. pielikumu.

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU