Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”
NOLIKUMS

Apstiprināja
žūrijas komisijas priekšsēdētāja
Mārīte Šperberga, žurnāls „Būvinženieris” galvenā redaktore

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” nolikums (turpmāk – Konkursa nolikums) nosaka konkursa vērtēšanas kritērijus, žūrijas sastāvu, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un balvu piešķiršanas kārtību.
1.2. Konkursu izsludina Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” ar sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Ilgtspējīgas būvniecības padomi un konkursa atbalstītājiem „Profine”, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”,, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum, SIA “Metālmeistars”, AS “LAFIPA”, AS “Latvenergo” un SIA "Sika Baltic". 

2. Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

3. Konkursa termiņi

3.1. Konkursa izsludināšana – 2017. gada 6. martā.
3.2. Pieteikumu pieņemšana – līdz 2017. gada 19. maijam.
3.3. Žūrijas vērtējumu apkopošana – līdz 2017. gada 8.jūnijam.
3.4. Balvu pasniegšanas ceremonija – 2017. gada 21.jūnijā.

4. Nominācijas

4.1. Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2017.
4.2. Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2017.
4.3. Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017.
4.4. Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2017.
4.5. Energoefektīvākā industriālā ēka 2017.

5. Prasības objektiem

5.1. Objekts, par kuru var iesniegt pieteikumu konkursā, ir jaunizbūvēta, atjaunota (renovēta) vai pārbūvēta (rekonstruēta) atsevišķi stāvošā būve (daudzdzīvokļu, sabiedriskā, vienģimenes vai industriālā ēka), kura nodota ekspluatācijā laika posmā līdz 2016. gada 30. septembrim un tika ekspluatēta vismaz pilnu 2016./2017. gada apkures sezonu.
5.2. Apdzīvotības vai noslogojuma līmenis objektos nedrīkst būt zemāks par 75 %.
5.3. Dalībai konkursā nevar iesniegt projektus, kuriem iepriekšējos gados ir piešķirtas godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā”.
5.4. Dalība konkursā ir bez maksas.

6. Konkursa izsludināšana

6.1. Konkurss tiek izsludināts žurnālā „Būvinženieris”, tīmekļa vietnē , Ekonomikas ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē  , Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē   , plašsaziņas līdzekļos un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs.
6.2. Objektus konkursam var pieteikt fiziska vai juridiska persona (piemēram, ēku īpašnieki, apsaimniekošanas uzņēmumi, projektu autori, būvuzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas u.c.). 

7. Pieteikumu un materiālu iesniegšana

7.1. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017. gada 19. maija plkst. 17.00.
7.2. Pieteikums jāiesniedz valsts valodā.
7.3. Obligāti jāiesniedz:
7.3.1. aizpildīts 1. pielikums „Pieteikuma anketa”, kas pieejama www.energoefektivakaeka.lv;
7.3.2. aizpildīts 2. pielikums „Energoresursu patēriņa dati” (nominācijām „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017”, „Energoefektīvākā industriālā ēka 2017”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2017”, „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2017”);
7.3.3. ēkas energoefektivitātes sertifikāts (pirms un pēc ēkas atjaunošanas) (ja ēkas energoefektivitātes sertifikāts reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tad šis dokuments nav jāiesniedz un pieteikuma veidlapā jānorāda sertifikāta reģistrācijas numurs) un/vai ēkas energoaudita pārskats, kas sastādīts pirms ēkas renovācijas (nominācijām „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2017”, „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017”, „Energoefektīvākā industriālā ēka 2017”) (ja attiecināms);
7.3.4. fotoattēli pirms ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas, pēc ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas un ēkas būvniecības procesa laikā (jāiesniedz elektroniskā formātā vai nosūtot uz e-pasta adresi );
7.3.5. ventilācijas sistēmu pase vai apsekojuma akts (nominācijām „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017” un „Energoefektīvākā industriālā ēka 2017”; tā jāiesniedz arī nominācijām „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2017”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2017”, „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2017”, ja ēkā ir uzstādītas rekuperācijas iekārtas);
7.3.6. izziņa no energoresursu (siltumenerģija, gāze u.c.) piegādātāja par energoresursu patēriņu vismaz divu gadu periodā pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas (ja attiecināms) un viena gada periodu pēc būvdarbu beigšanas;
7.3.7. elektroenerģijas patēriņa dati par viena gada periodu jaunbūvēm (nominācijām „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2017”, "Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017", "Energoefektīvākā industriālā ēka 2017"); par divu gadu periodu pirms un viena gada periodu pēc pārbūves vai atjaunošanas darbu beigšanas pārbūvētām vai atjaunotām ēkām (nominācijām "Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2017", "Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2017", "Energoefektīvākā industriālā ēka 2017");
7.3.8. ēkas, kuru apsildei tiek izmantoti vairāki apkures veidi, jāiesniedz izziņa par energoresursu patēriņu par katru no veidiem;
7.3.9. objekta īpašnieka (u) vai apsaimniekotāja (u) apliecinājums, ka tas/tie ir informēts (i) par objekta dalību konkursā un pret to neiebilst;
7.3.10. logu un ārdurvju ekspluatācijas īpašību deklarācija (ja attiecināms).
7.4. Papildus var iesniegt šādus materiālus:
7.4.1. ETAG 004 atbilstības sertifikāts (ja attiecināms);
7.4.2. ēkas termogrāfijas attēlus ar paskaidrojumiem (termogrāfijai jābūt veiktai saskaņā ar standartu LVS EN 13187:2002);
7.4.3. ēkas lietošanas rokasgrāmatu vai arī ēkas ekspluatācijas dokumentāciju;
7.4.4. ventilācijas sistēmu pases vai apsekojuma aktus (nominācijā „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2017”);
7.4.5. ēkas gaiscaurlaidības pārbaude, kas veikta saskaņā ar standarta LVS EN 13829 metodiku.
7.5. Dokumentu iesniegšanas veids: obligāti nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi un papīra formātā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs: 2017. gada 19. maijs) (adrese: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV - 1012).

8. Konkursa žūrijas sastāvs

8.1. Pieteikumus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir nozaru profesionāļi – būvniecības nozares, sabiedrisko organizāciju, mediju un citu jomu pārstāvji.
8.2. Energoefektivitātes konkursa nolikumu apstiprina konkursa žūrijas vadītājs.
8.3. Konkursa žūrijas sastāvs:

8.3.1. Mārīte Šperberga, žūrijas komisijas vadītāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore;
8.3.2. Anda Lagzdiņa, Ekonomikas ministrija;
8.3.3. Inguna Ozoliņa, Ekonomikas ministrija;
8.3.4. Zane Galindoma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
8.3.5. Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienība; Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
8.3.6. Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācija;
8.3.7. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.8. Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.9. Artūrs Lešinskis, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.10. Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība,
8.3.11. Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija; 
8.3.12. Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija;
8.3.13. Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācija;
8.3.14. Knuts Hellers, Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO;
8.3.15. Andris Spīdāns, AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs;
8.3.16. Sandris Liepiņš, Tehnisko ekspertu asociācija, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.17. Andris Vulāns, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.18. Ilze Dimdiņa, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.19. Aldis Greķis, Attīstības finanšu institūcija Altum;
8.3.20. Konkursa atbalstītāju pārstāvji:

8.3.20.1. Ivars Buls, „Profine”;
8.3.20.2. Jānis Ankipāns, SIA „Saint Gobain Latvija”;
8.3.20.3. Normunds Kalniņš, SIA „Paroc”;
8.3.20.4. Dzintars Šulcs, SIA „Knauf”;
8.3.20.5. Māris Želvis, SIA „Rockwool”’;
8.3.20.6. Pēteris Stanka, Robert Bosch SIA;
8.3.20.7. Lilita Zadeika, AS "LAFIPA".
8.3.21. Konkursa žūrijas sekretāre – Inese Bērziņa (Ekonomikas ministrija; kontaktinformācija – 67013240, ).

9. Pieteikumu izvērtēšana

9.1. Projektu pieteikumi tiek vērtēti 2 kārtās atbilstoši Konkursa nolikuma 10. punkta kritērijiem:
9.1.1. 1.vērtēšanas kārtā:
9.1.1.1. tiek izvērtēta projektu pieteikumu atbilstība Konkursa nolikumam;
9.1.1.2. pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiek nodoti tālākai izvērtēšanai, kurā tiek noteikts ēku enerģijas patēriņa līmenis un piešķirts vērtējums 1. un 2.kritērijā 9.1., 9.4. un 9.5.nominācijā; 1., 2. un 3.kritērijā 9.2. un 9.3. nominācijā. Projekti katrā nominācijā tiek sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;
9.1.1.3. ja objektā netiek veikta energoresursu patēriņu uzskaite pa tehniskām sistēmām (piemēram, siltumenerģija apkurei, siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai, elektroenerģija apkurei u.c.), žūrija patur tiesības piemērot savu aprēķina metodoloģiju, kā sadalīt energoresursu patēriņu pa tehniskajām sistēmām.
9.1.2. 2.vērtēšanas kārtā:
9.1.2.1. balstoties uz katrā kategorijā iesniegto projektu skaitu un 1.vērtēšanas kārtā iegūto punktu skaitu, žūrija nosaka uz 2.vērtēšanas kārtu izvirzāmos projektus;
9.1.2.2. 2.vērtēšanas kārtā tiek veikta projektu apsekošana, izvērtējot to būvniecības un arhitektonisko kvalitāti, kā arī izmantotos ilgtspējas un ventilācijas risinājumus;
9.1.2.3. katrs žūrijas loceklis pieteikumus vērtē atsevišķi, pēc tam katrā kritērijā tiek aprēķināts visu žūrijas locekļu vidējais aritmētiskais vērtējums. Noslēgumā tiek aprēķināta vidējo aritmētisko novērtējumu kopsumma. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar visaugstāko punktu skaitu;
9.1.2.4. par 2. vērtēšanas kārtā atlasītajiem objektiem žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus energoresursu patēriņa apliecinošus dokumentus (rēķini, siltumenerģijas uzskaites žurnāli utt.), ēkas inventarizācijas lietu, būvprojektu u.c.
9.1.3. Žūrija ir tiesīga nepiešķirt godalgotas vietas, ja nominācijā iesniegti mazāk kā 3 projektu pieteikumi vai objekta apsekošanas laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības būvniecības labajai praksei.
9.1.4. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piešķirtas dalītas vietas.
9.2. Ja žūrijas loceklis pārstāv organizāciju vai uzņēmumu, kas tieši piedalījies konkursā izvirzītā būvniecības objekta būvniecībā/pārbūvē/renovācijā, tas vērtēšanā nepiedalās.
9.3. Žūrijai ir tiesības piešķirt diplomus un balvas konkursa uzvarētājiem, kā arī dažādu organizāciju speciālbalvas.
9.4. Pēc uzvarētāju noteikšanas žūrija var lemt par papildu atzinību un balvu piešķiršanu.
9.5. Pretendenti jautājumus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi . Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

10. Vērtēšanas kritēriji

Atjaunotā daudzdzīvokļu ēka

10.1.nominācijai „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2016”

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Piezīmes

1.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas (kWh/m2 gadā)

līdz 25

maksimālais siltumenerģijas patēriņš 70 kWh/m2  gadā 

2.

Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums apkurei

līdz 5

minimālais siltumenerģijas ietaupījums 30%

3.

Siltumnīcefekta gāzu īpatnējā emisija (kgCO2/m2 gadā)

līdz 10

 

4.

Ilgtspējīgi risinājumi

līdz 10

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa kontrole un taupība.

5.

Paveikto būvdarbu kvalitāte

līdz 10

vērtē apsekojot klātienē

7.

Ventilācijas sistēma

līdz 15

Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa

8.

Siltumapgādes sistēma

Līdz 15

Tehniskie risinājumi

9.

Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitāte

Līdz 5

Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte

11. Iesniegto materiālu izmantošana


Pretendentu darba aprakstus un piemērus žurnāls „Būvinženieris”, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Konkursa sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

12. Apbalvošana


Gada balvas pasniegšana notiks 2017. gada 21. jūnijā. Par pasākumu Ekonomikas ministrija, žurnāls „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs sabiedrību un iesaistītās personas atsevišķi.

13. Papildu informācija


Papildu informāciju sniedz Konkursa žūrijas sekretāre Inese Bērziņa (; tālr. 67013240).

Atvērt vai lejupielādēt nolikumu PDF formātā

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu

Lejupielādēt pielikumu pieteikuma veidlapai

Ventilācijas sistēmas kritērija vērtēšanas nosacījumi

Siltumapgādes sistēmas kritērija vērtēšanas nosacījumi

 

Organizē

 emkem   dzivo siltaklbs 300x200 removebg preview

Sadarbības partneri

Isover saintGobain         Paroc  ROCKWOOL-Logo 

 

rs logo 300 transparent    ventsys logo               elektrum logo          

knauf    altum attistiba logo    ivara

 

LV ID EU logo ansamblis ESSKF RGB       

Informatīvie sadarbības partneri

buvinzenieris abc  Buvlaukumslv-logo 

 

 buvbaze-new  la  

 

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU