Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019”
NOLIKUMS

Apstiprināja
žūrijas komisijas priekšsēdētāja
Antra Ērgle, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” nolikums (turpmāk – Konkursa nolikums) nosaka konkursa vērtēšanas kritērijus, žūrijas sastāvu, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un balvu piešķiršanas kārtību.

1.2. Konkursu izsludina Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” ar sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Būvniecības valsts kontroles birojs un konkursa atbalstītājiem: SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum”, AS „Latvenergo”, SIA „Sika Baltic”, SIA „Ejot Baltic”, SIA „DAW Baltica”, SIA „Windows Factory", VentSys, SIA „VELUX Baltija", „Kingspan Insulation”, SIA „Tenapors”.

2. Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

3. Konkursa termiņi

3.1. Konkursa izsludināšana – 2019. gada 1. martā.
3.2. Pieteikumu pieņemšana – līdz 2019. gada 17. maijam.
3.3. Žūrijas vērtējumu apkopošana – līdz 2019. gada 10. jūnijam.
3.4. Balvu pasniegšanas ceremonija – 2019. gada 20.jūnijā.

4. Nominācijas

4.1. Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019.
4.2. Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2019.
4.3. Energoefektīvākā publiskā ēka 2019.
4.4. Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2019.
4.5. Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019.

5. Prasības objektiem

5.1. Objekts, par kuru var iesniegt pieteikumu konkursā, ir jaunizbūvēta, atjaunota (renovēta) vai pārbūvēta (rekonstruēta) atsevišķi stāvošā būve (daudzdzīvokļu, publiskā, vienģimenes vai ražošanas ēka), kura nodota ekspluatācijā laika posmā līdz 2018. gada 30. septembrim un tika ekspluatēta vismaz pilnu 2018./2019. gada apkures sezonu.

5.2. Apdzīvotības vai noslogojuma līmenis objektos nedrīkst būt zemāks par 75 %.

5.3. Dalībai konkursā nevar iesniegt projektus, kuriem iepriekšējos gados ir piešķirtas godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā”.

5.4. Dalība konkursā ir bez maksas.

6. Konkursa izsludināšana

6.1. Konkurss tiek izsludināts žurnālā „Būvinženieris”, tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv, Ekonomikas ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.em.gov.lv, Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv un www.klimatam.lv, plašsaziņas līdzekļos un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs.

6.2. Objektus konkursam var pieteikt fiziska vai juridiska persona (piemēram, ēku īpašnieki, apsaimniekošanas uzņēmumi, projektu autori, būvuzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas u.c.).

7. Pieteikumu un materiālu iesniegšana

7.1. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2018. gada 17. maijam (ieskaitot).

7.2. Pieteikums jāiesniedz valsts valodā.

7.3. Obligāti jāiesniedz:

7.3.1. aizpildīts 1. pielikums „Pieteikuma anketa”, kas pieejams www.energoefektivakaeka.lv;

7.3.2. aizpildīts 2. pielikums „Energoresursu patēriņa dati”, kas pieejams www.energoefektivakaeka.lv;

7.3.3. ēkas energosertifikāts (pirms un pēc ēkas atjaunošanas) (ja ēkas energosertifikāts reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tad šis dokuments nav jāiesniedz un pieteikuma veidlapā jānorāda sertifikāta reģistrācijas numurs) un/vai ēkas energoaudita pārskats, kas sastādīts pirms ēkas renovācijas (nominācijām „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”, „Energoefektīvākā publiskā ēka 2019”, „Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019”) (ja attiecināms);

7.3.4. fotoattēli pirms ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas, pēc ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas un ēkas būvniecības procesa laikā (jāiesniedz elektroniskā formātā vai nosūtot uz e-pasta adresi );

7.3.5. ventilācijas sistēmu pase vai apsekojuma akts (nominācijām „Energoefektīvākā publiskā ēka 2019” un „Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019”; tā jāiesniedz arī nominācijām „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”, „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2019”, „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2019”, ja ēkā ir uzstādītas mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtas);

7.3.6. izziņa no siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu (siltumenerģija, gāze u.c.) piegādātāja par energoresursu patēriņu apkurei laika posmā 2018. septembris – 2019.g. maijs, norādot ēkas apkurināmo platību, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumu; ja ir kopējais siltumenerģijas skaitītājs, kas uzskaita kopā siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai – norādīt kopējo siltumenerģijas patēriņu arī vasaras mēnešos, šajā gadījumā konkursa žūrija noteiks ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstoši savai aprēķina metodikai saskaņā ar Nolikuma 9.1.1.3. punktu;

7.3.7. ēkas renovācijas/pārbūves/atjaunošanas gadījumā 7.3.6.punktā minētā izziņa par divu gadu periodu (iekļaujot 2 pilnas apkures sezonas) pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas – visām nominācijām, izņemot “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2019”;

7.3.8. elektroenerģijas patēriņa dati laika posmā 2018.maijs – 2019.g.aprīlis jaunbūvēm (nominācijām „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2019”, "Energoefektīvākā publiskā 2019", "Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019");

7.3.9. ēkas, kuru apsildei tiek izmantoti vairāki apkures veidi, jāiesniedz izziņa par energoresursu patēriņu par katru no veidiem;

7.3.10. objekta īpašnieka (u) vai apsaimniekotāja (u) apliecinājums, ka tas/tie ir informēts (i) par objekta dalību konkursā un pret to neiebilst (izņemot daudzdzīvokļu ēkas); 7.3.11. logu un ārdurvju ekspluatācijas īpašību deklarācija (ja attiecināms).

7.4. Papildus var iesniegt šādus materiālus:

7.4.1. pielietotās ēkas siltināšanas sistēmas ekspluatācijas īpašību deklarāciju un/ vai sistēmturētāja sistēmas pielietošanas apstiprinājumu;

7.4.2. ēkas termogrāfijas attēlus ar paskaidrojumiem pēc būvdarbu pabeigšanas (termogrāfijai jābūt veiktai saskaņā ar standartu LVS EN 13187:2002);

7.4.3. ēkas gaiscaurlaidības pārbaude, kas veikta saskaņā ar standarta LVS EN 13829 metodiku.

7.4.4. ēkas lietošanas rokasgrāmatu vai arī ēkas ekspluatācijas dokumentāciju;

7.5. Dokumentu iesniegšanas veids: obligāti nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi .

8. Konkursa žūrijas sastāvs

8.1. Pieteikumus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir nozaru profesionāļi – būvniecības nozares, sabiedrisko organizāciju, mediju un citu jomu pārstāvji.
8.2. Energoefektivitātes konkursa nolikumu apstiprina konkursa žūrijas vadītājs.
8.3. Konkursa žūrijas sastāvs:

8.3.1. Antra Ērgle, žūrijas komisijas vadītāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore;
8.3.2. Inguna Ozoliņa, Ekonomikas ministrija;
8.3.3. Iveta Muceniece, Ekonomikas ministrija;
8.3.4. Zane Galindoma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrija;
8.3.5. Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienība; Latvijas Inženierkonsultantu asociācija;
8.3.6. Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācija;
8.3.7. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.8. Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.9. Arturs Lešinskis, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.10. Aleksandrs Zajacs, Rīgas Tehniskā universitāte
8.3.11. Aldis Greķis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība;
8.3.12. Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija;
8.3.13. Ivars Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija;
8.3.14. Knuts Hellers, Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO;
8.3.15. Andris Spīdāns, AS „Latvenergo”;
8.3.16. Sandris Liepiņš, Tehnisko ekspertu asociācija, neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.17. Andris Vulāns, , neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.18. Ilze Dimdiņa, Rīgas Tehniskā universitāte;
8.3.19. Mārtiņš Upītis, Attīstības finanšu institūcija Altum;  
8.3.20. Nataļja Beļska, Būvniecības valsts kontroles birojs, neatkarīga eksperte ēku energoefektivitātes jomā;
8.3.21. Jānis Ankipāns, Ilgtspējīgas būvniecības padome;
8.3.22. Lilita Zadeika, LSGūTIS;


8.4. Konkursa atbalstītāju pārstāvji:

8.4.1.1. Andris Lujāns, SIA “Saint-Gobain Celtniecības produkti”; 
8.4.1.2. Normunds Kalniņš, SIA „Paroc”;  
8.4.1.3. Dzintars Šulcs, SIA „Knauf”; 
8.4.1.4. Māris Želvis, SIA „Rockwool”’; 
8.4.1.5. Pēteris Stanka, Robert Bosch SIA;
8.4.1.6. Aleksandrs Pankovecs, SIA “Daw Baltic”;
8.4.1.7. Jānis Kakstiņš, SIA “Sika Baltic;”
8.4.1.8. Reinis Neļķe, “Kingspan Insulation”;
8.4.1.9. Dmitrijs Astašonoks, SIA "VELUX Baltija; 
8.4.1.10. Intars Siliņš, SIA “Tenapors”.

8.4.2. konkursa žūrijas sekretāre – Inese Bērziņa (Ekonomikas ministrija; kontaktinformācija – 67013240, ).

9. Pieteikumu izvērtēšana

9.1. Projektu pieteikumi tiek vērtēti 2 kārtās atbilstoši Konkursa nolikuma 10. punkta kritērijiem:

9.1.1. 1. vērtēšanas kārtā:

9.1.1.1. tiek izvērtēta projektu pieteikumu atbilstība Konkursa nolikumam;

9.1.1.2. projektu pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiek nodoti tālākai izvērtēšanai, kurā tiek noteikts ēku enerģijas patēriņa līmenis un piešķirts vērtējums 1., 2. un 3. Kritērijā 10.1. nominācijā; 1. un 2. kritērijā 10.2. nominācijā; 1., 2. un 3. vai 4. kritērijā 10.3. nominācijā; 1. un 2. vai 3. kritērijā 10.4. nominācijā un 1., 2. un 3. vai 4. kritērijā 10.5. nominācijā. Projekti katrā nominācijā tiek sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;

9.1.1.3. ja objektā netiek veikta energoresursu patēriņu uzskaite pa tehniskām sistēmām (piemēram, siltumenerģija apkurei, siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai, elektroenerģija apkurei u.c.), žūrijai ir tiesības piemērot savu aprēķina metodoloģiju, kā sadalīt energoresursu patēriņu pa inženiersistēmām;

9.1.2. 2. vērtēšanas kārtā:

9.1.2.1. balstoties uz katrā kategorijā iesniegto projektu skaitu un 1. vērtēšanas kārtā iegūto punktu skaitu, žūrija nosaka uz 2. vērtēšanas kārtu izvirzāmos projektus;

9.1.2.2. 2. vērtēšanas kārtā tiek veikta objektu apsekošana, izvērtējot to būvniecības un arhitektonisko kvalitāti, kā arī izmantotos ilgtspējas, siltumapgādes, ventilācijas risinājumus;

9.1.2.3. katrs žūrijas loceklis projektu pieteikumus vērtē atsevišķi, pēc tam katrā kritērijā tiek aprēķināts visu žūrijas locekļu vidējais aritmētiskais  vērtējums. Noslēgumā tiek aprēķināta vidējo aritmētisko novērtējumu kopsumma. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar visaugstāko punktu skaitu;

9.1.2.4. par 2. vērtēšanas kārtā atlasītajiem objektiem žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus energoresursu patēriņa apliecinošus dokumentus (rēķini, siltumenerģijas uzskaites žurnāli utt.), ēkas inventarizācijas lietu, būvprojektu u.c.

9.1.3. žūrija ir tiesīga nepiešķirt godalgotas vietas, ja nominācijā iesniegti mazāk kā 3 projektu pieteikumi vai objekta apsekošanas laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības būvniecības labajai praksei. 

9.1.4. vienāda punktu skaita gadījumā tiek piešķirtas dalītas vietas. 

9.2. Ja žūrijas loceklis pārstāv organizāciju vai uzņēmumu, kas tieši piedalījies konkursā izvirzītā būvniecības objekta būvniecībā/pārbūvē/atjaunošanā, tas vērtēšanā nepiedalās.  

9.3. Žūrijai ir tiesības piešķirt diplomus un balvas konkursa uzvarētājiem, kā arī dažādu organizāciju speciālbalvas.

9.4. Pēc uzvarētāju noteikšanas žūrija var lemt par papildu atzinību un balvu piešķiršanu. 

9.5. Pretendenti jautājumus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi . Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. 

 

 

10. Vērtēšanas kritēriji

Atjaunotā daudzdzīvokļu ēka

10.1.nominācijai „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Piezīmes

1.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas (kWh/m2 gadā)

līdz 25

maksimālais siltumenerģijas patēriņš 70 kWh/m2  gadā 

2.

Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums apkurei

līdz 10

minimālais siltumenerģijas ietaupījums 30%

3.

Siltumnīcefekta gāzu īpatnējā emisija (kgCO2/m2 gadā)

līdz 10

minimālais CO2  ietaupījums 30%

4.

Ilgtspējīgi risinājumi

līdz 10 

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa kontrole, automatizācija un taupība.

5.

Paveikto būvdarbu kvalitāte

līdz 15

vērtē apsekojot klātienē

7.

Ventilācijas sistēma

līdz 15

Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa

8.

Siltumapgādes sistēma

Līdz 15

Tehniskie risinājumi

9.

Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitāte

Līdz 5

Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte

11. Iesniegto materiālu izmantošana


Pretendentu darba aprakstus un piemērus žurnāls „Būvinženieris”, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Konkursa sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

12. Apbalvošana

Gada balvas pasniegšana notiks 2019. gada 20. jūnijā. Par pasākuma Ekonomikas ministrija, žurnāls „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs sabiedrību un iesaistītās personas atsevišķi.


13. Papildu informācija


Papildu informāciju sniedz Konkursa žūrijas sekretāre Inese Bērziņa (; tālr. 67013240).

 

pielikums Nr. 1 / Pieteikuma veidlapa

pielikums Nr. 2 / Pieteikuma veidlapa

 

 

Organizē

 emkem   dzivo siltaklbs 300x200 removebg preview

Sadarbības partneri

Isover saintGobain         Paroc  ROCKWOOL-Logo 

 

rs logo 300 transparent    ventsys logo               elektrum logo          

knauf    altum attistiba logo    ivara

 

LV ID EU logo ansamblis ESSKF RGB       

Informatīvie sadarbības partneri

buvinzenieris abc  Buvlaukumslv-logo 

 

 buvbaze-new  la  

 

Kontakti

Uldis Andersons
29461241,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU